2022-03-18T09:22:28+00:00
xsd:dateTime
2007-11-24T15:40:49+00:00
xsd:dateTime
approved
2013-01-14T14:18:15+00:00
xsd:dateTime
2007-11-24T15:40:49+00:00
xsd:dateTime
politicus Japan ex-min. buitenlandse zaken
162939
xsd:long
Uno, Sosuke
Sosuke Uno
Uno, Sosuke