JustSKOS: Thesaurus


Smyslov, Vassili

PrefLabel
  • Smyslov, Vassili (nl)
HiddenLabel
  • Vassili Smyslov (nl)
ScopeNote
  • schaker (nl)