2022-03-18T12:36:26+00:00
xsd:dateTime
2013-01-14T14:08:55+00:00
xsd:dateTime
approved
2007-11-24T12:48:18+00:00
xsd:dateTime
2007-11-24T12:48:18+00:00
xsd:dateTime
acteur/bridgespeler
153185
xsd:long
Sharif, Omar
Omar Sharif
Sharif, Omar