2007-11-24T10:24:57+00:00
xsd:dateTime
approved
2007-11-24T10:24:57+00:00
xsd:dateTime
2022-03-18T13:11:34+00:00
xsd:dateTime
144455
xsd:long
2013-01-14T14:02:14+00:00
xsd:dateTime
Rahner, Karl
Karl Rahner
Rahner, Karl