JustSKOS: Thesaurus


Karim Aga Khan IV (prins Birma)

PrefLabel
  • Karim Aga Khan IV (prins Birma) (nl)
AltLabel
  • Aga Khan, Karim (nl)
  • Aga Khan IV (nl)
HiddenLabel
  • Karim Aga Khan (nl)
ScopeNote
  • imam (nl)